Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference

ข้อมูลและคำแนะนำ  สำหรับผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย


1. ระยะเวลาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน      - บทความที่นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) กำหนดให้ใช้เวลา รวมทั้งหมดไม่เกิน 18 นาที  ซึ่งประกอบไปด้วย เวลาในการนำเสนอ 15 นาที และตามด้วย  เวลาในการ ตอบคำถาม 3 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้มีเวลาในการถาม-ตอบ จากผู้ที่สนใจในงานวิจัยของท่าน ซึ่งโดยปกติแล้วในช่วงการถาม-ตอบ จะเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้นำเสนอและผู้ฟัง

หมายเหตุ  ประธานในการประชุม (Session Chair) ของแต่ละกลุ่ม อาจจะทำการปรับเปลี่ยนเวลา หรือ กำหนดเวลา    ในการนำเสนอใหม่ได้ตามความเหมาะสม และเพื่อให้การนำเสนอผลงานดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้นำเสนอ            ควรเคารพในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำของประธานในการประชุมของกลุ่มโดยเคร่งครัด
 
2. การนัดหมายกับประธานในการประชุมแต่ละกลุ่ม (Session Chair)    - ผู้นำเสนอแต่ละกลุ่ม ให้นำเสนอตามลำดับที่จัดตารางไว้ให้  ซึ่งทางผู้จัดงานจะติดประกาศลำดับรายชื่อไว้ที่หน้าห้องบรรยายทุกห้อง และควรมาพบประธานของแต่ละกลุ่ม ก่อนถึงช่วงเวลานำเสนอประมาณ 15 นาที เพื่ออัพโหลดสไลด์ที่ใช้ในการนำเสนอลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    ที่จัดเตรียมไว้ โดยไฟล์ที่ใช้ในการนำเสนอควรเป็น Microsoft PowerPoint (PPT.) หรือ Portable Document Format (PDF.) หากเป็นไฟล์ Microsoft PowerPoint ขอให้ผู้นำเสนอเตรียมไฟล์ที่ทำการบันทึกพร้อมฟอนต์ทั้งหมด  ที่ใช้ในสไลด์ให้เรียบร้อยก่อน  และควรเตรียมข้อมูลประวัติส่วนตัวอย่างสั้นๆ ประมาณ 2-3 ประโยค เพื่อแนะนำตัวก่อนเริ่มต้นการนำเสนอผลงาน
     ** ผู้นำเสนอ สามารถเลือกใช้รูปแบบของ Microsoft PowerPoint (PPT.)  โดยออกแบบเองได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ทางผู้จัดงาน ไม่ได้มีการบังคับ หรือระบุให้ใช้รูปแบบการนำเสนอตามแบบฟอร์ม หรือ Template ใดๆ **

3. การจัดเตรียมสไลด์สำหรับการนำเสนอแบบบรรยาย    - ขอแนะนำให้ผู้นำเสนอผลงานเตรียมสไลด์ในการนำเสนอในจำนวนที่เหมาะสม ความยาวประมาณ 13-15 สไลด์  ซึ่งโดยปกติแล้ว แต่ละสไลด์จะใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 1-2 นาที การนำเสนอใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที  อาจมีการเตรียมข้อมูลประกอบเพิ่มเติม เพื่อใช้ช่วยในการ      ตอบคำถามจากผู้ฟัง ในช่วงเวลา 3 นาที ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ( หากมีเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ผู้นำเสนอจะต้องเตรียมมาเองให้เรียบร้อยก่อนการนำเสนอ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในห้องบรรยายช่วยแจกเอกสารให้ )
      - รายละเอียดในแต่ละสไลด์ ไม่ควรมีเนื้อหาแน่นจนเกินไป  ทั้งรูปภาพ, ข้อความ และสีสัน  ซึ่งผู้นำเสนอควรอธิบายเนื้อหาด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงาน  โดยไม่พึ่งพาให้ผู้ฟังอ่านสไลด์เองจนมากเกินไป  การใช้รูปจะมีส่วนช่วยในการสื่อสารและทำให้เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น  ขนาดข้อความ หรือ สีสันที่ใช้ในสไลด์ควรมีความเหมาะสม  ขนาดของฟอนต์ควรมีขนาดใหญ่เพียงพอ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และง่ายต่อการอ่านของผู้ฟัง

4. อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ที่ทางผู้จัดงานจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกช่วงการประชุม(Session) ได้แก่:
o    จอฉายโปรเจ็คเตอร์
o    เครื่องโปรเจ็คเตอร์แบบแอลซีดี พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อแบบ VGA
o    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครุ่นมาตรฐาน


 

The 11th National Conference of Industrial Operations Development 2020 : CIOD 2020
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ